TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
About Us > Constitution

TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Yayın Tarihi: 03.12.1992
Değişme No : 16
Son Değişme Tarihi : 16.02.2022
Dernek Kütük No. : 34-057/106

TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ'nü görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde. 1
Derneğin adı, Türk Yapısal Çelik Derneği olup Merkezi İstanbul’dadır.
Derneğin kısa adı "TUCSA" olarak kullanılır. Dernek, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork) nezdinde ve uluslararası ilişkilerde “Turkish Constructional Steelwork Association” çevirisini de kullanabilir.

DERNEĞİN AMACI
Madde. 2
Derneğin amacı, Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde.3
Dernek, 2.ci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi için aşağıda açıklanan etkinliklerde bulunur.
a. Türkiye’de demir, çelik ve diğer metal cinsleri ile yapı elemanı üreten endüstri kuruluşlarının, ayrıca bu üretimi kullanarak çeşitli türde yapı projelendiren ve konstrüksiyon yapan kuruluşların genel sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak, çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek,
b. Türkiye’de çelik veya diğer metallerden üretilen yapı elemanlarının kullanımını etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile ulusal teknolojinin uluslararası düzeye çıkarılması için gerekli temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak veya yapılmasını özendirmek, bu konuda bilgi alış-verişini sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, sempozyumlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılmasını özendirmek, bu maksatla çelik konusunda Avrupa Yapısal Çelik Konvansiyonu gibi uluslararası bilimsel ve teknolojik nitelikli birlik ve derneklere mevzuat çerçevesinde üye olmak ve onların etkinliklerine katılmak.
c. Mahkemeler tarafından istenilmesi durumunda, mahkemelere çelik ve metal yapılar konusunda uzman hakem ve bilirkişiler sağlamak,
d. Konu ile ilgili yayınlar izlemek, edinmek, bir kütüphane kurarak ilgilenenlerin yararına sunmak, dileyenlere sağlamak,
e. Dernek amacı doğrultusunda, ödüller, burslar gibi özendirici etkinliklerde bulunmak,
f. Çelik yapılar konusunda sektörü, daha kaliteli üretime özendirmek ve üniversite ile işbirliğini geliştirmek maksadıyla;
(1) Çelik ve çelik yapı üretici, yüklenici, tasarımcı, denetçi ve danışmanları ile çelik yapı elemanları ve servisleri üretici ve sağlayıcılarını ulusal ve uluslararası standartlara göre sınıflandırıp derecelendirerek yeterliklerini belgelendirmek,
(2)Araştırma-geliştirme ve kaliteli imalat için gerekli test laboratuvarları oluşturmak ve bu konuda sektöre hizmet sunmak.
g. Çelik ve çelik yapılar konusu ile ilgili mimar, mühendis, ustabaşı, usta ve ilgili diğer teknik personel ile bu konulardaki eğitmen ve öğreticilere, ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun olarak mesleki ve teknik eğitimler ile mesleki gelişime yarar sağlayacak diğer eğitimleri vermek, sınav yapmak ve onların konularıyla ilgili personel belgelendirmesini yapmak ve bu amaçla sınav merkezleri oluşturmak.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde. 4
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere yasal sınırlar içinde, gerekli taşınmazları iktisap edip bunları nemalandırabilir. Bunun için taşınmazları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir, her türlü taşınmaz bağışı kabul edebilir.

DERNEK KURUCULARI
Madde. 5
Dernek kurucularının ad ve soyadları ile meslek sanat, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.
1. Tevfik Seno Arda, T.C., İnşaat Yüksek Mühendisi
İstanbul, Kadıköy, Bahriye Cad., Şair Latifi Sokak. No. 29
2. Ömer Selçuk Özdil, T.C., Makine Yüksek Mühendisi
İstanbul, Caddebostan, Nurettin Ali Berkol Sokak, No. 8/13. Ömer Cabağ Cankat, T.C., İnşaat Mühendisi,
İstanbul, Beşiktaş, Reşitpaşa Fırın Sok. No. 28
4. Levent Can, T.C., İnşaat Yüksek Mühendisi
İstanbul, Şişli, İzzetpaşa Çift. Mah. Avcılar Sokak. No: 115
5. Yaşar Marulyalı, T.C., Mimar Yüksek Mühendis
İstanbul, Beşiktaş, Bebek, Bila Kon. K.2
6. İbrahim Tanju Sunbay, T.C., Mühendis
İstanbul, Kadıköy Usta Sitesi Blok. No: 7/8
7. Şükrü Danış, T.C., Makina Yüksek Mühendisi
İstanbul, Beşiktaş Türkali Mah., Nüzhetiye Cad. No. 42/4 E. Blok
8. Necdet Mahinur Düvenci, T.C., İnşaat Mühendisi
İstanbul, Kadıköy, Sahrayicedit Mah. Kireçhane Sokak. No. 4/35
9. Selami Gürel, T.C., Makina Yüksek Mühendisi
Ankara, Orhan Şehri, Park Sitesi Selvi Blok, K: 12 D: 51
10. Ahmet Zeki Diker, T.C., Mimar.
İstanbul, Kadıköy, Acıbadem Rasimpaşa Sok.. No. 44/8
11. Coşkun Evrensel, T.C., Makina Yüksek Mühendisi
Ankara, Çankaya Yıldızevler Mah., S. Simavi Sok. No. 21/3
12. Hüseyin Melih Erdemir, T.C., İnşaat Yüksek Mühendisi
Ankara, Kehribar Sok., Ufuk Mesa Sitesi, Mesa II, No. 9/47

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde. 6 – Üye olma hakkı
Derneğin üye sayısı sınırlı değildir. 7. maddedeki üyelik koşul ve niteliklerine uyan gerçek ve tüzel kişiler, Dernekler Kanunun kapsamında kalmak koşuluyla derneğe üye olabilirler.

Madde.7 – Üyelik türleri
Derneğin üyelik türleri: Kurucu, Asli ve Onursal olmak üzere üç türlüdür.
a. Kurucu Üyelik:
Derneğin kurucu üyeleri kuruluş, toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir. Kurucu üyeler Gerçek Kişi Asli Üye statüsündedir.
b. Asli Üyelik:
Aşağıda iştigal alanları belirtilen tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler, Türkiye’de yapısal çelik sektörünün, yukarıda madde 2.’de belirtilen amaç doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde katkıda bulunurlar. 01 Haziran 2006 tarihinden önce dernek üyesi olan özel kişi üyeler, kazanmış oldukları bireysel (gerçek kişi) üyelik hakkını korurlar.
(1) Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,
(2) Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi,
(3) Grup-3: Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,
(4) Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri üretici ve sağlayıcıları.
c. Onursal Üyelik:
Geçmiş yıllarda, Türkiye’de çelik yapıların yaygınlaşması yolunda çalışmaları bulunan veya derneğin gelişmesine büyük katkıları bulunan kişiler onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Madde.8 – Üyeliğe kabul edilme
a. Başvuru sahibi,
(1) Yukarıda Madde-7’de belirtilen iştigal alanlarından hangisi ile ilgisi olduğunu,
(2) Başvuru sahibi tüzel kişi ise; kuruluşu hakkındaki bilgileri (firmalar için büyüklük ve kapasite bilgileri dahil) başvuru kapsamında bildirir,
b. Verilen bilgiler, değerlendirme süresi içinde veya bitiminde, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek Üyelik Komitesi’nden bir heyet veya İktisadi İşletme TUCSAmark belgelendirme denetçileri tarafından kontrol edilerek teyit edilir.
Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı üreticilerinin kapasiteleri TUCSAmark Kapasite Raporu, yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklükleri, derneğimiz tarafından hazırlanmış olan TUCSAmark Belgelendirme Programı esaslarına göre belgelendirilerek belirlenir.
c. Tüzel Kişi üyelik için başvuracak adayın kuruluşu hakkındaki bilgilerin ön inceleme için Dernek Genel sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde teyidini müteakip yapılacak Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
d. Sektörün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Üye Alma Prosedürü’nde belirtilen kriterlere sahip olmayan firmalara hazırlıklarını tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından iki yıla kadar süre verilir.
e. Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, ilk Genel Kurula götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler.
f. Onursal üyelik, Yönetim Kurulunun bu konudaki önerisinin Genel Kurulca kabulü ile gerçekleşir. Onursal üyelerden giriş ve aidat ödentisi alınmaz.
g. Yukarıda 7.b. bendinde belirtilen iştigal alanları kapsamına girmediği için dernek üyesi olamayacak, ancak sektörün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler, Üye Alma Prosedürü ve İç Yönetmelik uyarınca Dernek Paydaşı olabilirler.
9- Üyeliğin sona ermesi
a. Üyelikten çıkma:
Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b. Üyelikten çıkarılma:
5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri gereğince, Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve bu tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyenin, tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.
Ayrıca dernek amaçlarına, yönetmelik ve talimatları ile prosedürlerine aykırı düşen davranışlarda bulunduğu, üyeler arasında temel dayanışmayı bozarak Dernek çalışmalarını engellediği, özel ve iş hayatındaki tutum ve davranışları ile dernek onurunu zedelemekte olduğu kaygısını uyandırdığı takdirde, Yönetim Kurulu bu üyenin Disiplin Kurulunca durumunun tetkikini ve varılan sonucun Yönetim Kuruluna Bildirilmesini ister. Suç tespiti halinde Yönetim Kurulunca bu üyenin üyelikten çıkarılması yönünde tavsiye kararı alınır ve gerekçeleriyle birlikte ilk toplanacak Genel Kurulun oluruna sunulur. Tavsiye Kararı, Genel Kurul tarafından onaylandığında kesinlik kazanır. Üyelikten çıkarılması görüşülen üye arzu ederse Genel Kurulda görüşlerini bildirme ve savunma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulunun tavsiye karar tarihinden itibaren o üyeye aidat tahakkuk ettirilmez, Genel Kurulda üyelikten çıkarma önerisi kabul edilmediği takdirde, Genel Kurulun yapıldığı yıldan itibaren tekrar aidat tahakkuku yapılır.
Bir dönem aidatını, tüzükte belirtilen sürede ve yapılan iki yazılı uyarıya rağmen ödemeyenlerin üyelikleri aşağıdaki 9.c. bendinde belirtilen esaslar dahilinde önce otomatik olarak askıya alınır, durum kendilerine bildirilir, üyeliğin askıya alındığı yılın sonuna kadar borcunu ödemeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla sona erdirilir.
c. Borç Nedeniyle Üyeliğin Askıya Alınması:
İç Yönetmelikte belirtilen üyelik aidatlarını ödemeyen üyeye, borcunu ödemesi için Dernek yönetimi tarafından, takip eden yılın başında yazılı uyarı gönderilir. Yazılı bildirime rağmen uyarının yapıldığı yılın son gününe kadar borcunu ödemeyen üyenin üyeliği otomatik olarak askıya alınır. Üyeliğin askıya alındığı süre içinde; aidat ve tanıtım bedeli tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıya alınan üye askı süresi içinde üyelik haklarını kullanamaz.
Üyeliğin askıya alınmasından itibaren bir yıl içinde borçlarını ödemeyenlerin kayıtlarının silinmesi için Yönetim Kurulu tarafından ilk Olağan veya Mali Genel Kurul’a teklifte bulunulacağı üyeye bildirilir. Üyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süreyle Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. İtirazda bulunmayan veya itirazı uygun görülmeyen ve borcunu ödemeyen üyenin üyeliğine Genel Kurul kararıyla son verilir.
Madde. 10- Üyelerin hakları
Genel Kurula katılan gerçek ve tüzel kişi üyelerin birer oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyelerin oyları, tüzel kişilerin temsile görevlendireceği kişi aracılığı ile kullanılır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak temsilci o tüzel kişi tarafından tekrar belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde. 11- Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde. 12- Kuruluş Şekli
Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunup aidat borcu olmayan üyelerden oluşur.

Madde. 13- Toplanma Zamanı
Genel Kurul, üç yılda bir Şubat ayı içinde olağan toplantısını yapar.
Olağan toplantı dışında, bir önceki genel kurul, Yönetim veya Denetleme Kurullarından birinin gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh-hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeden kurulu bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde. 14- Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde. 15- Toplantı Yeri, Şekli ve Usulü
a. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından karar verilen yerde yapılır. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları gerektiğinde elektronik ortamda yapılabilir.
b. Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.
c. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle, fiziki ortamda mı elektronik ortamda mı yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.
d. Dernekler Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda, Dernekler Yönetmeliğinde ve bu tüzükte yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.
e. Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.
f. Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.
g. Toplantı usulüne ilişkin diğer hususlar Dernekler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca yürütülür.

Madde. 16- Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde. 17- Toplantının yapılış usulü
Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde. 18 – Toplantıda Görüşülecek Konular:
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde. 19- Genel Kurulun görev ve yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görülüp karara bağlanır.
a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Üyelik aidatlarının belirlenmesi,
f. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
g. Derneğin feshedilmesi,
h. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
i. Derneğimizin kendi amacına uygun olarak federasyon kuruluşunda kurucu üye olması ve kendi amacı konusunda faaliyet gösteren federasyonlara üye olması kararının verilmesi.

Madde. 20 – Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyeler genel kurulda kurumlarını temsil edecek temsilci atama hakkına sahiptirler.
Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise divan başkanının belirteceği yöntem kullanılır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Oy eşitliği halinde öneri red edilmiş sayılır.

Madde. 21-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE. 22- Seçimi:
Dernek Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan ve oy sırasına göre seçilmiş on üye olmak üzere oniki (12) asıl ve oniki (12) yedek üyeden oluşturulur. Oy ayırımı sonucu, eşit oy alanlar olursa, seçim yöntemlerinden feragat veya kura usullerinden biri uygulanır. Sektörün tamamının temsiline olanak sağlamak amacıyla; bu tüzüğün Madde 7.b. bendinde belirtilen akademisyen / gerçek kişi üyeler ile iştigal alanları belirtilen 4 grup tüzel kişi üyelerin dengeli bir şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine gayret edilir.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu durumda, yukarıda belirtilen gruplardan hangisinden boşalma olmuşsa tercihen o gruptan bir yedek üye Yönetim Kuruluna girer. Boşalan grupta birden fazla yedek üye varsa o gruptaki, boşalan grupta yedek üye yoksa yedek üye listesindeki oy sayısı fazla olan üye kurula girer. Eğer bu üyeler arasında eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek üye kurula girer.

Madde. 23 - Yönetim Kurulunun işbölümü ve işleyişi:
Yönetim Kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir başkan yardımcısı/yardımcıları, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.
Yönetim Kurulu yılda en az dört kere, başkan veya vekilinin başkanlığında önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak üye tamsayısının yarıdan çoğunun hazır bulunması ile toplanır ve adi çoğunlukla karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu iki sayılır.

Madde. 24 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:
a. Derneği temsil etmek, çalışmalarını yürütmek, Yasalar ve Tüzük hükümleri çerçevesinde gerekli kararları almak,
b. Derneğin kendi amacına uygun olarak kurulacak veya kurulmuş federasyonlar ve dernekler nezdinde Türk Yapısal Çelik Derneği’ni temsil edecek kişi/kişiler ile Derneği çeşitli toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek ve yetkilendirmek,
c. Tahkim Kurulu için hakem veya hakem heyetini seçmek,
d. Üye olunan / olunacak federasyonlar ve dernekler ile ilgili işlemleri yürütmek,
e. Geçmiş yıl bilanço ve ekleri ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
f. Faaliyet Raporu’nu düzenlemek ve Genel Kurul’a sunmak,
g. Dernek masraflarının tahakkuk ve ita amirliğini yapmak,
h. Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin müeyyideleri hakkında karar vermek, bu tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca oluşacak üye ihraç tekliflerini Genel Kurul onayına sunmak,
i. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Madde. 25 - Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması:
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

DENETLEME KURULU:
Madde.26 - Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanun ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.

DİSİPLİN KURULU
Madde. 27 - Derneğin disiplinle ve meslek etiği ile ilgili işlemleri, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile dernek tüzüğü ve diğer ilgili mevzuat uyarınca disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Disiplin kurulu Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları İç Yönetmelik’te belirlenir.

YARDIMCI ÇALIŞMA BİRİMLERİ
Madde. 28- İdari Bölüm ve İktisadi İşletme:
a. İdari Bölüm:
Gerektiği takdirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
b. İktisadi İşletme:
Derneğin sektöre, üyelerine ve diğer taliplere vereceği hizmetlerin organize edilebilmesi, yürütülmesi ve Derneğe gelir getirmesi maksadıyla, İktisadi İşletmeler kurulabilir. Söz konusu her bir işletme, kendi İcra Kurulu ile İcra Kurulu tarafından atanacak Genel Müdür tarafından yönetilir.
İktisadi İşletme İcra Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. İktisadi İşletme İcra Kurulu Yönetim Kurulu tarafından tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olarak seçilir. İşletme İcra Kurulu ile Genel Müdürün temsil, ilzam ve yürütme yetki ve sorumlulukları İktisadi İşletme Ana Yönetmeliğinde belirtilir. İktisadi İşletme Ana Yönetmeliği Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.
İktisadi İşletmelerin Genel Kurulları, İktisadi İşletme Yönetim Kurullarında aksine bir karar alınmadığı sürece derneğin genel kurulu ile birlikte yapılır.

Madde. 29- Kurullar:
a. Onur Kurulu:
Onur Kurulu; derneğin üyelikleri devam eden kurucu üyeleri, önceki başkanları, dernek organlarında en az dört yıl (iki dönem) görev yapmış seçilmiş üyeleri ve onursal üyelerinden oluşur.
b. İhtisas Kurulları:
Çelik ve diğer metallerle üretilmiş yapı elemanları veya bunlarla oluşturulmuş yapıların üretim yöntemlerini etkinleştirmek, bu konudaki ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak, ayrıca teknolojik gelişmeleri içeren çeşitli türden yayınların yapılmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nca, İhtisas Kurulları oluşturulur. İhtisas Kurullarına Yönetim Kurulu tarafından Tanıtım ve Pazarlama Kurulu ve/veya Teknik Kurul gibi isimler verilebilir. Kurullar, atanmış Kurul Başkanı ve ilgili komiteler ile bağımsız çalışma gruplarının başkanları ve proje koordinatörlerinden oluşur. Teknik ve eğitim konularında oluşturulacak Kurullar, akademik unvana sahip bir dernek üyesi başkanlığında oluşturulur.
c.Yüksek İstişare Kurulu (YİK):
Üst düzey deneyim ve birikimleriyle, sektörün sorunlarını belirlemek, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak, sektörün küresel etkinliğini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla önerileri belirlemek Yönetim Kuruluyla paylaşmak üzere üst düzey yöneticilerinden oluşan istişarî bir kuruldur. Yüksek İstişare Kurulu aşağıdaki üyelerden meydana gelir;
(1) Asıl üye firmaların Yönetim Kurulu Başkan veya Üyeleri veya Genel Müdürleri,
(2) Derneğin önceki başkanları, Onur Kurulu Başkanı, Akademik Kurulu Başkanı ve Onursal Üyeler,
(3) Üye Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları veya Genel Sekreterleri veya Direktörleri,
(4) Yönetim Kurulunun Başkan ve üyeleri,
(5) İktisadi İşletme İcra Kurulu’nun bir temsilcisi ile Genel Müdürü.
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Başkanıdır. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından iki başkan yardımcısı seçerler. Kurulun görevleri ve çalışma esasları Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.
d. Sektör Danışma Kurulları (SDK’lar):
Yönetim Kurulu tarafından; ilgili Bakanlıklar, TOBB ve benzer kurumların oluşturduğu Sektör Komisyonları ile eşgüdüm halinde çalışabilmek üzere yukarıda madde-7.b. fıkrasında belirtilen iştigal alanlarını oluşturan her bir alt sektöre ilişkin Sektör Danışma Kurulları (SDK’lar) oluşturulur ve tüzel kişi üyeler iştigal alanına bağlı olarak bu SDK’lardan en az birinin doğal üyesidir.
e. Akademik Kurul:
Akademik Kurul, derneğin akademisyen üyelerinden ve Yönetim Kurulu tarafından karşılıklı mutabakatla belirlenen, çelik yapılar konusunda akademik çalışmalar yapan uzmanlardan oluşan istişarî bir kuruldur. Akademik Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yılda en az bir defa toplanır.
Akademik Kurul; Derneğin akademik destek gerektiren çalışmalarına ve üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak, üniversitelere sanayi ve proje sektöründen geri bildirimler sağlamak, Yönetim Kurulu Başkanı’nın kısa ve orta vadeli strateji çalışmalarına destek olmak üzere tavsiye kararları alır ve bunları Yönetim Kurulu’na iletir. Derneğin akademisyen üyeleri Akademik Kurul’un doğal üyesidir.
f. Tahkim Kurulu:
Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tahkimi ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Yönetmeliği esaslarına göre teşkil olunan hakem heyetidir.
TUCSA Tahkim Yönetmeliği’nin Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kurallarına, 6100 Sayılı HMK’nun 407-444 maddeleri hükümlerine ve ticari teamüllere uygun olarak hazırlanması ve yürütülmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

Madde. 30- Danışma Kurulları:
Yönetim Kurulu, üyelerinden kendisine akseden teknik sorunların çözümlenmesi amacıyla, dernek üyeleri arasında seçeceği danışma kurulları oluşturma ve fesih etme yetkisine sahiptir.

Madde. 31 Komiteler, Çalışma Grupları ve Proje Koordinatörlükleri:
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komite, çalışma grubu ve proje koordinatörlüklerinden hangilerinin, hangi Kurul'a bağlı olarak ve hangi konularda nasıl faaliyet göstereceğine ilişkin prosedürler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde. 32- Platform Oluşturulması:
Genel Kurul, Yönetim Kurulunu, Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturmasına karar vermek konusunda yetkili kılmıştır.

DERNEĞİN ŞUBELERİ:
Madde. 33- Dernek Şubeleri hakkında 5253 Sayılı Yasa hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde. 34- Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
a. Üye aidatları,
b. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.
c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d. Bağışlar ve yardımlar,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f.İktisadi İşletme gelirleri.
Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardım da bulunamaz.

Madde. 35- Yıllık aidat miktarları:
a. Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, hazırlanan yıllık bütçeye göre Genel Kurul tarafından belirlenir ve İç Yönetmelik’te ve web sitesinde ilan edilir. Üç yılda bir toplanan Genel Kurulların dışında, her yıl TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE oranından fazla olmamak kaydıyla Genel Kurulda belirlenen aidat miktarlarına istinaden gerekli düzenleme Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Her üyeden, Derneğe üye kaydedilirken, İç Yönetmelik’te belirtilen giriş aidatı alınır. Her üye ayrıca, 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için Genel Kurul tarafından yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen yıllık aidatını her yıl öder.
b. Onursal üyeler aidat ödemezler.
c. Bir önceki yılın aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını kaybederler.

Madde. 36- Gelir, Gider ve Borçlanma Usulleri:
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.
Alındı belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek, Yönetim Kurulu Kararı ile ve Yönetim Kurulu kararıyla derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin iş ve işlemleri ile borçlanabilir. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin borçlanma usulüne ilişkin prosedür, yetki verilen Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilecektir.

DEFTER VE KAYITLAR:
Madde. 37- Defterler
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
e. Yevmiye Defteri,
f. Büyük Defter ve
g. Envanter Defteri:
Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde. 38- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmış ise, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, Türk Medeni Kanunu Madde 81 paralelinde ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli genel kurul toplantısını izleyen 45 gün içinde mülki idare amirliğine verilir.

FESİH
Madde. 39
Derneğin fesih ve tasfiye kararı aşağıda belirtildiği gibi iki türlü verilebilir:
a. Genel kurul kararı ile:
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin fesih kararı, ancak genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Fesih durumunda, derneğin malvarlığının ne olacağı hakkında genel kurul karar verir. Tasfiye ve intikal, Dernekler Yönetmeliği Madde 89 uyarınca ve mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.
b. Mahkeme kararı ile:
Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.
Fesih kararını takiben tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR
Madde. 40- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER:
Geçici Madde. 1-Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirmesi Geçiş Dönemi
Sektörün kalitesinin arttırılması ve haksız rekabetle mücadele için;
a. Yeni Üyeler.
Derneğe yeni girecek üyeler Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklük belirlemesi için tercihen TUCSAmark Yeterlilik belgesine sahip kuruluşlar arasından seçilecek, bunun mümkün olmaması halinde üyeliğe kabul edilen kuruluş kabul tarihini takip eden bir yıl içinde TUCSAmark Yeterlilik belgesini alacaktır.
b. Eski Üyeler. Hali hazırda TUCSAmark Yeterlilik Belgesine sahip olmayan dernek üyelerinden, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçıları tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, diğer gruplardaki tüzel kişi (dernekler hariç) üyeler tarafından 31 Aralık 2025 tarihine kadar TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri tamamlanacaktır.
c. Belgelendirme işleminin, muteber nedenlerle, verilen sürede tamamlanamaması halinde Yönetim Kurulu tarafından ek süre verilebilir.


* * * * * * *

YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Yener GÜR’EŞ

Başkan Yardımcısı
Mustafa DORALP

Başkan Yardımcısı
Mehmet KANAT

Başkan Yardımcısı
Selami GÜREL
Başkan Vekili
Ahmet ŞUYUN

Sayman
Kağan YEMEZ

Üye
Fatih ÖKTEM

Üye
Ece CEYLAN BABA

Üye
Mustafa TOLUNAY

Üye
Erkan ÖZER

Üye
Alparslan GÜRE

Üye
Sercan BÜYÜKBAYRAM© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton