TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA: “Çelik Yapılar ve Afetler Konusunda Türkiye’deki Yanlış Bilgilendirmeleri Düzeltmek İstiyoruz.”

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Genişletilmiş Yangın Komitesi Toplantısı 1 Ağustos 2012 tarihinde Altunizade Ramada İstanbul Asya Oteli’nde gerçekleşti.
03.08.2012
Toplantı aşağıdaki stratejik hedefleri görüşmek üzere düzenlendi:
 Polat Tower yangınında olduğu gibi, tüm afetlerden sonra yayımlanan bazı yanıltıcı bilgilerin ve bilimsel niteliği olmayan yorumların asgariye indirilmesi,
 Yangın bilgi ve bilincinin arttırılması,
 Afetlerden ders çıkarmak için yöntem belirlenmesi ve plan yapılması,  Afet önlemleri konusunda STK’lar ve kamu kurumları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi. ÇİB, TUYAK, IZODER, İMSAD ve ALÇIDER’in ve misafir kuruluşların temsil edildiği Genişletilmiş Yangın Komitesi Toplantısının açılışını TUCSA Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı yaparken, oturum başkanlığını yürüten TUCSA Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş toplantının yukarıda belirtilen amacını açıkladıktan sonra, şu hususlara değindi:
 2002 tarihinden önce ve 2002-2007 döneminde inşaat ruhsatı almış binaların denetlenmesi ve yürürlükteki Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY-2007) ile uyumlu hale getirilmesi konusunda Geçiş Dönemi Tedbileri’nin sözonusu Yönetmelik’te yer almasının gerekmektedir.
 Yalnız Türkiye’de değil Avrupa’da da Yangın Güvenliği Mühendisliğinin maalesef ilgili mimar ve mühendisler tarafından yeterince bilinmediğinden, yangından korunma önlemlerinin maliyetleri artmakta ve dolayısıyla uygulanabilirliği azalmakta, bazı aşırı önlemlere karşılık yangın konusunda önemli bazı önlemlerden kaçınılmaktadır.
 Kırım raporlarının en önemli yanı, nedenlerin saptanıp, alınacak önlemlerin uzman kuruluşlar tarafından belirlenmesi ve ilgili kurumlara önerilmesidir. Bu nedenle, kırım raporunu hazırlayan bilirkişi komisyonlarında STK temsilcilerinin bulunmasında yarar vardır.
 Yukarıda belirtilen nedenlerle, yangın mühendisliği eğitimlerine önem verilmesine, birçok konuda olduğu gibi eğitim ve seminerlerler konusunda da STK’lar arasında bir koordinasyonun geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Toplantının bundan sonraki aşamasında; STK’lar, Yangın Komitesi üyeleri ve misafir firma ve kurum temsilcileriyle fikir alışverişi gerçekleştirildi ve şu hususlarda görüşmeler yapıldı:
 Daha önceki afetlerde olduğu gibi Polat Tower yangınından sonra da bazı basın yayın organlarında gerçek dışı bilgiler yer almış, akademisyenlerin ağzından yanıltıcı bilgiler verilmiş, belki bilerek belki farkında olmadan belirli sektörler haksız yere hedef alınmıştır.
 Basın yayın mecraları tarafından toplumun yanlış bilgilendirilmesini en az düzeye çekebilmek için STK temsilcilerinden oluşan, ortak dili konuşan bir ortak komisyon (STK’lar Afet Danışma / Basın Merkezi gibi) oluşturulmasında yarar vardır.
 STK’ların temsilcilerinin afetlerden sonra kırım raporunu hazırlayacak bilirkişi heyetlerinde yer almasının süreci hızlandırması ve sonuçların düzeltici eyleme dönüşmesi açısından yarar vardır.
 Afetlerden sonra aksaklıkların bir çok nedeni tespit edilirse de, herşeyin yönetmelik ve standartlara uygun olması halinde yapıların güvenli olabileceği kabul edilmektedir.
 Detaylı bir çalışmanın ürünü olmakla birlikte Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY-2007) gelişen koşullar ve evrim geçiren standartlar gözönüne alınarak belirli periyotlarda değerlendirilmelidir. Bu amaçla, ilgili STK’ların da katılımıyla oluşturulacak bir çalışma grubunda öneriler toplanmalı, değerlendirlimeli ve elde edilecek sonuçlar ilgili kamu kurumu ile paylaşılmalıdır.
 Toplumsal menfaate yönelik bu çalışmaların yararlı sonuçlar vermesi için, siyasi ve maddi çıkarlar çatışmalarından arınarak, ahenk içinde gerçeğin bütün çıplaklığıyla konuşulması ve çözüm üretilmesi gereklidir.  Türkiye’de diplomalı yangın mühendisi iki adet olarak bilinmektedir. Mimar ve inşaat mühendislerimize verilen yangın eğitimi ise yetersizdir. Dolayısıyla, şu üç alanda eğitim gereksinimi bulunmaktadır: Yangın güvenliği mühendisi yetiştirilmesi, mimar ve mühendislere yangın mühendisliği konusunda seminerlere devam edilmesi, Yatırımcıların ve halkın yangın güvenliği bilincinin geliştirilmesi.
 Yangın tasarımı, malzemesi ve uygulaması konularında Türkçe yayın yetersizliği vardır.
 TUCSA Yönetim Kurulu ve TK-3 Üyesi Selçuk Özdil de toplantıda Avrupa’da bu konuda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Selçuk Özdil, sunumunda, Polat Tower yangını sonrasında spekülasyon yapan ve uzman olmadığı halde teknik yorumlar yapanların, çelik yapılara yönelik olumsuz kamuoyu yaratılmasına neden olduğunun altını çizdikten sonra, Avrupa Birliği destek fonlarından yararlanarak 2007-2008 yıllarında gerçekleştirilen, DIFISEK+ kısa adıyla bilinen “Yangın Güvenliği Mühendisliği Bilgisinin Yayılması (Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge) çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. DIFISEK ile çok katlı yapıların maliyetinin %1-3 oranında ucuzlayabileceğini belirten Özdil, bu çalışmayla birlikte Avrupa’da çelik kullanımının %5 civarında artış gösterebileceğini söyledi.
 DIFISEK benzeri bir çalışmanın, Türkiye’de de yapılması için çalışmalara başlanması, bu proje konusunda destek ve hibe fonlarından yararlanma imkanlarının araştırılması ve projenin mümkünse ilgili STK’lar ile ortak bir proje halinde geliştirilmesi prensip olarak uygun ve yararlı görüldü.
 Yangından korunma ile ilgili eğitimden sonra gelen en önemli sorunun kalite konusu olduğu değerlendirilmiş ve tasarım, malzeme ve uygulama süreçlerinin belgelendirilmesinin ve sınıflandırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.
 Önlemlerin alınmasını teşvik etmek amacıyla, kalite konusunda yukarıda belirtilen çalışmanın; yangın, sel ve deprem afetlerine ilişkin yeterli önlemlerin alınması karşılığında yurt dışında olduğu gibi sigorta primlerinin düşürülmesi ve uygulamacıların teşvik edilmesi yönünde de çalışma yapılmasının yararlı olacağı görüşüne varılmış, tüm bu afet önlemleri için finansman modelleri üzerinde çalışılması gerektiği konusunda da mutabık kalınmıştır. Bundan sonra yapılması gerekenler görüşülerek, görüşülenlerin en kısa zamanda eyleme dönüştürülmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği