TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Istanbul Bridge Conference - İstanbul Hilton 5-6 Kasım 2018
Casp 2019
Tube & Steel İstanbul
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Hakkımızda > Bütçe Uygulama Yönergesi

Yayım No: 08

Yayım Tarihi: 24.06.2010

Rev. No/Tarihi: 05 / 08.02.2017

Doküman No: PR-ML-01


1. Kapsam

Bu Yönetmelik, Türk Yapısal Çelik Derneği Bütçesinin ayrılmaz bir parçası olup söz konusu bütçe ile ilgili her türlü işlem, bu yönerge esaslarına göre uygulanır.

2. Yıllık Üye Aidatı

• Dernek Ana Tüzüğü’nün 35. Madde uyarınca 01.01.2016 tarihinden itibaren yıllık üye aidatı 1.000 TL olup, aidatlar her yıl Ocak ayının ilk mesai gününde tahakkuk ettirilir.
• Üye aidat dönemleri 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
• Üyeler yıllık aidatlarını aidatın tahakkuk ettiği yılın 31 Mart tarihine kadar öderler. Yeni üye olanlar o yıla mahsus olmak üzere, aidatını üyeliklerinin onaylanması takip eden 10 iş günü içinde öderler.
• Altı ayda bir üyelere hesap dökümü (ekstre) gönderilir.
• Paydaş Üyeler yıllık üye aidatı ödemezler, yalnız aşağıda Madde 4.’de belirtilen munzam aidat benzeri tanıtım bedeli öderler.

3. Yeni Üyelikler:

• Yeni üye olacak kuruluşlar, üyeliğinin uygun görüleceğinin bildirilmesinden sonra en kısa zamanda yıllık üye aidatını ve giriş bağışını (Tablo:1’de önerilen tutardan az olmamak kaydıyla) öder. Üye olacak Dernekler giriş bağışı ödemez, yalnız aidat öderler.
• Üyelik kabul işlemleri ödemelerin yapılmasından sonra tamamlanır.
• Aday kuruluşa, üye kaydının yapılacağının bildirilmesinden itibaren üç ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse, yürütülen işlemler geçersiz sayılır.

4. Yapısal Çelik Tanıtım Bedeli:

• Genel Kurul tarafından onaylanan yıllık çalışma programlarının gerçekleştirilebilmesi için, Dernek Ana Tüzüğü’nün 7.b. (Asli Üyelik) maddesindeki:
“Asli üyeler, Türkiye’de yapısal çelik sektörünün yukarıda madde 2.’de belirtilen amaç doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde katkıda bulunurlar”
ifadesi doğrultusunda asli üyeler Dernek İktisadi İşletmesi (YAÇEM) vasıtasıyla yürütülecek yapısal çelik tanıtım faaliyetlerine Yapısal Çelik Tanıtım Bedeli adı altında katkıda bulunarak destek olurlar..
• Yapısal Çelik Tanıtım Bedeli üyelerin üç yıllık ortalamaya dayalı ciro gruplarına göre tahakkuk ettirileceğinden Ciro Grupları ve Yapısal Çelik Tanıtım Bedelleri aşağıda belirtilmiştir:• Paydaş üyeler, Bütçe Uygulama Yönergesinde Ciro Grupları ve Yapısal Çelik Tanıtım Bedelleri Tablosunda belirtilen Yapısal Çelik Tanıtım Bedellerinden az olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yıllık Tanıtım bedeli öderler.
• Tanıtım Bedeli Ödemeleri, Dernek İktisadi İşletmesi (YAÇEM) tarafından düzenlenecek proforma / faturalar karşılığında yılın ilk üç aylık dönemi içinde ödenir. Ödemeler üyenin talebi üzerine iki taksite bölünebilir. Ödemelerin en geç yapılacağı tarihler (Haziran ayının son gününden geç olmamak kaydıyla) ayrıca proforma faturaların üzerinde belirtilir. Genel Kurul artış kararı aldığı takdirde, Şubat ayındaki Genel Kuruldan önce ödeme yapmış üyelerin ödeme farkları ikinci faturalarına eklenir.
• Yıl içinde yeni giriş yapan üyeler; tanıtım bedeli ödemelerine üye oldukları üç aylık dönemden itibaren başlarlar.

5. TUCSAmark Belge Bedelleri

• Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) tarafından hazırlanan TUCSAmark Yeterlilik Programı’nda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilir.
• TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın güncellenen 4. sürümü paralelinde TUCSAmark belgelerinin ilk alınması, yıllık vizesi ve 3 yılın sonunda Yeniden Belgelendirme veya arada yapılacak Belge Yenileme sırasında ödenecek bedeller, her talep için YAÇEM tarafından ayrı ayrı fiyatlandırılacaktır. Belge için yapılacak ödemelerin tamamı YAÇEM hesabına yatırılır.
• Derneğe yeni girecek üyelere Dernek Tüzüğü Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal çelik yeterlilik ve mali mali büyüklük belirlemesine ilişkin kurallar, hali hazırda dernek üyesi olan ve TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesine sahip olmayan, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarına da uygulanacak ve uygulama 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarının kapasiteleri Sanayi Odaları tarafından verilen Kapasite raporuna veya TUCSAmark Kapasite Raporu’na göre belirlenir.

6. Alacakların toplanması ve Nakit yönetimi

• Elden alınacak ve verilecek paralar için Dernek antetli seri numaralı tahsilat ve tediye makbuzları düzenlenir.
• Üyeler tüm ödemeleri; muhasebe açısından iki farklı kuruluş olan "Türk Yapısal Çelik Derneği" ve "Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi" adına ayrı ayrı açılmış banka hesaplarından uygun olana yatırırlar.

7. Harcamaların Yapılması

• Giderler tablosunda yer alan ödeneklerin harcanması ve satınalma işlemleri imza yetkileriyle belirlenen Dernek Yetkililerinin kabulü olmadan yapılamaz.
• Kabul edilen harcamaların ödeme onayları Sayman tarafından verilir ve ödemeler bu onaydan sonra yapılır.
• Kabul ve onay işlemleri yazılı olarak, Sayman tarafından belirlenecek belge ve süreçlere göre yapılır.
• Harcamalar fatura, makbuz, perakende satış fişi, gider pusulası veya harcama tutanakları ile yapılır. Diğer tür belgeler, Sayman’ın kontrolünden ve onayından sonra kabul edilebilir.

8. Bütçelerin Uygulanması

• Ekli Bütçelerdeki giderler, gerçekleşen aylık gelirlere (bütçe gerçekleşme oranına) oranlı ve yönetim önceliklerine göre harcanır.
• Ödenek bölümleri ve bölüm maddeleri arasında aktarmalar yapılabilir; aktarma kararları Sayman’ın önerisiyle Başkan tarafından onaylanarak yapılır.

9. Yürürlük

Genel Kurul tarafından 08.02.2017 tarihinde onaylanan bu Yönerge değişikliği; onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha önce yayımlanmış değişiklikleri içeren Bütçe Uygulama Yönergelerini otomatik olarak yürürlükten kaldırır.

DİVAN BAŞKANI

DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI

DİVAN SEKRETERİ


Yönergeyi görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği